เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

  • ก่อให้เกิดระบบเครือข่ายงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมโยงร่วมกับสถาบันอื่น เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล Wellcome Research Unit มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันจากต่างประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่อการผลักดันผลงานวิจัยของบุคคลากรให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ยังผลให้สามารถแก้ไขปัญหาโรคเมลิออยโดสิสที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
  • ทำให้สามารถทำการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีระบบ และเป็นรูปแบบบูรณาการ โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
  • สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นกลไกในการแก้ปัญหาของโรคเมลิออยโดสิสไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อ การหาวิธีการรักษาแนวทางอื่น การพัฒนาการวินิจฉัยโรค การเข้าใจกลไกการก่อโรค ตลอดจนระบาดวิทยาของเชื้อในสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิส ทั้งในระดับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศ
  • ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับนานาชาติ ระดับชาติและสู่ประชาชนในระดับชุมชน