เกี่ยวกับศูนย์ฯ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

    
วิสัยทัศน์ 
         มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์แห่งการวิจัย และการเรียนรู้โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตผลงานวิจัย ฐานข้อมูลการเรียนรู้ การเผยแพร่อย่างเป็นระบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันด้านองค์ความรู้ 
    

พันธกิจ

  • สร้างผลงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้ออื่นที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

  • สนับสนุนให้นักวิจัยในศูนย์มีความเข้มแข็งสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

  • ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในวารสารนานาชาติและวารสารระดับชาติ

  • เป็นแหล่งข้อมูลความรู้โรคเมลิออยโดสิส

  • สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยของแต่ละหน่วยย่อยไปสู่สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทำการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญโรคเมลิออยโดสิส

  • เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นักวิจัยในศูนย์สร้างขึ้น หรือที่รวบรวมจากแหล่งอื่นในระดับภูมิภาคให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป