เกี่ยวกับศูนย์ฯ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผน

 

เป้าหมาย

 • ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้ออื่น ที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้ออื่นที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนด้านงบประมาณงานวิจัยอย่างยิ่ง
 • สร้างความร่วมมือกับนักวิชาการในหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • พัฒนาด้านวิจัยร่วมแบบเครือข่ายบูรณาการระหว่างสถานบัน
 • ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้ออื่นที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
 • เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิสในแง่ประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญโดยวิจัยในรูปแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายการวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยของบุคคลากรไปพัฒนา และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดในศูนย์วิจัยสู่การเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งภาคปฏิบัติและการบรรยายอบรมทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

 

แผนกลยุทธ์ของศูนย์วิจัย

 

 • ประสานและสนับสนุนหน่วยวิจัยย่อยให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านทรัพยากรวิจัยและศักยภาพการวิจัย
 • สร้างการเชื่อมโยงด้วยกลไกการประชุม เสวนา สัมมนา และการสื่อสารอิเลคโทรนิกส์ เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การรวบรวมข้อมูลการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นแผนงานที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
 • สนับสนุนหน่วยวิจัยต่างๆ ให้มีอิสระในการวิจัยตามศักยภาพ และทรัพยากรที่มีหรือที่จัดหามาได้ ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุนการประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่น และการขอทุนวิจัยอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง