เกี่ยวกับศูนย์ฯ

การสนับสนุนการศึกษา

 

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ให้การสนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร โดยมีหลักสูตรที่เชื่อมโยงงานวิจัยกับศูนย์ทั้งหมด 8 หลักสูตรดังนี้  
 

1. สหสาขา
----- 1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
----- 1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)


2. คณะแพทยศาสตร์
----- 2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
----- 2.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
----- 2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
----- 2.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
----- 2.5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คลินิก)


3. คณะเทคนิคการแพทย์
----- 3.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ดังนั้นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิจัยฯ จำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 100,000 บาทต่อทุนต่อปี และนักศึกษาที่มีการเรียนดีจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยศูนย์ฯ สามารถให้การสนับสนุนได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ทุน นอกจากนี้นักวิจัยในศูนย์ฯ ยังได้รับทุนปริญญาเอกกาญจานาภิเษก ซึ่งทำให้สามารถให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่นักศึกษาปริญญาเอกที่มีความสามารถ