About us

การมีส่วนร่วมสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด

            คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนก่อตั้งกลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส ในรูปแบบทั้งทางการเงิน และทรัพยากรอื่น ๆ ตั้งแต่ปี 2545 บัดนี้กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิสได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินวิจัยในเชิงลึกมากขึ้น ตลอดจนเกิดเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศ และวิจัยแก้ปัญหาในรูปแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการรักษาและการวินิจฉัยตามนโยบายการวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 6 และนโยบายการวิจัยสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์จึงขอสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัย