เกี่ยวกับศูนย์ฯ

สรุปโครงการ

       

          โรคเมลิออยโดสิสและเชื้อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค เป็นโรคและเชื้อที่พบกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร รายงานผู้ป่วยจะมีมากที่สุดจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จากจำนวนผู้ป่วยที่มากนี้ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมการสูญเสีย โอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทางตรงข้ามจำนวนผู้ป่วยที่มากนี้ทำให้นักวิจัยของไทยสามารถใช้ข้อได้เปรียบดังกล่าวเพื่อทำการวิจัยในเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ในปัจจุบัน ยังมีแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคนี้และเชื้อนี้ที่ยังไม่เป็นที่ทราบอยู่อีกมาก เป็นต้นว่า กลไกของการทำให้เกิดโรค โรคที่เกิดมี clinical spectrum ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มและลดความรุนแรงในการก่อโรค การกลับมาเป็นอีกของโรคหลังจากที่รักษาจนอาการเป็นปกติแล้ว (relapse) และพบได้บ่อยกว่าโรคติดเชื้ออื่นๆ การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ การป้องกันและการรักษาโรคในผู้ป่วย ชีววิทยาระดับอณูของเชื้อและการกระจายของเชื้อในสิ่งแวดล้อม 
    
       ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องดังกล่าว มีอยู่จำนวนจำกัด และกระจัดกระจายกันอยู่ในสถาบันต่างๆ ซึ่งบางแห่งจะมี facilities ไม่สมบูรณ์และปลอดภัยเพียงพอที่จะทำงานวิจัยทางด้านนี้ได้อย่างสมบูรณ์ กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้รวมกลุ่มและดำเนินการวิจัยร่วมกับเครือข่าย อย่างต่อเนื่องมาตลอด 4-5 ปี ดังจะเห็นได้จากที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติได้ 13 เรื่อง 
    
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งระบาดของโรคเมลิออยโดสิส ปัจจุบันคณาจารย์นักวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางหลายๆ สาขา ทีมีความสนใจที่จะมุ่งเป็นการแก้ปัญหา สาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยได้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกๆ เดือนตั้งแต่ มิถุนายน 2542 จวบจนปัจจุบัน กลุ่มวิจัยนี้ประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจาก 2 สถาบันการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกอบด้วย อาจารย์จาก 4 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเทคนิคการแพทย์ เป้าหมายของกลุ่มคือการร่วมระดมความคิดและร่วมกันทำวิจัยในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาของโรคเมลิออยโดสิส การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน โดยดำเนินการวิจัยในลักษณะบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงเครีอข่ายไปยังสถาบันอี่นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิสได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินวิจัยในเชิงลึกมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆร่วม ตลอดจนเกิดเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และวิจัยแก้ปัญหาในรูปแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการรักษาและการวินิจฉัยตามนโยบายการวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 6 และนโยบายการวิจัยสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิสจึงได้ขอสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น