เกี่ยวกับศูนย์ฯ

ข้อมูลแนะนำศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
Melioidosis Research Center
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

    โรคเมลิออยโดสิสและเชื้อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค เป็นโรคและเชื้อที่พบกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และ ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร รายงานผู้ป่วยจะมีมากที่สุดจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศ จากจำนวนผู้ป่วยที่มากนี้ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละไม่ต่ำกว่า150 ล้านบาท  ซึ่งยังไม่นับรวมการสูญเสีย โอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทางตรงข้าม
จำนวนผู้ป่วยที่มากนี้ทำให้นักวิจัยของไทยสามารถใช้ข้อได้เปรียบดังกล่าว เพื่อทำการวิจัยในเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ในปัจจุบัน ยังมีแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคนี้และเชื้อนี้ที่ยังไม่เป็นที่ทราบอยู่อีกมาก เป็นต้นว่า กลไกของการทำให้เกิดโรค องค์ประกอบของเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการ เพิ่มและลดความรุนแรงในการก่อโรค การกลับมาเป็นซ้ำอีกของโรคหลังจากที่รักษาจนอาการเป็นปกติแล้ว (relapse) และพบได้บ่อยกว่าโรคติดเชื้ออื่นๆ การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ การป้องกันและการรักษาโรคในผู้ป่วย ความรู้ในชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อและการกระจายของเชื้อในสิ่งแวดล้อม    
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องดังกล่าว มีอยู่จำนวนจำกัด และกระจัดกระจายกันอยู่ในสถาบันต่างๆ ซึ่งบางแห่งจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ และปลอดภัยเพียงพอที่จะทำงานวิจัยทางด้านนี้ได้อย่างสมบูรณ์ กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้รวมกลุ่มนักวิจัยจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน และดำเนินการวิจัย ร่วมกับเครือข่าย อย่างต่อเนื่องมาตลอด 4-5 ปี ดังจะเห็นได้จากที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารนานาชาติได้ 13 เรื่อง
                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งระบาดของโรคเมลิออยโดสิส ปัจจุบันคณาจารย์นักวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางหลายๆ สาขา ที่มีความสนใจที่จะมุ่งเป็นการแก้ปัญหาสาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส (ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการจัดตั้งจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป้าหมายของกลุ่มคือการร่วมระดมความคิด และร่วมกันทำวิจัยในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาของโรคเมลิออยโดสิส การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน โดยดำเนินการวิจัยในลักษณะบูรณาการ และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

 

         นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงเครีอข่ายไปยังสถาบันอี่นทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้กลุ่มวิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินวิจัยในเชิงลึกมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วม ตลอดจนเกิดเครือข่ายร่วมกับสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และวิจัยแก้ปัญหาในรูปแบบบูรณการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแก้ปัญหาต่างต่าง ๆ ในการรักษาและการวินิจฉัยตามนโยบายการวิจัยแห่งชาติ และนโยบายการวิจัยสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2547