เกี่ยวกับศูนย์ฯ

โครงสร้างการบริหาร

 

คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

                 ๑.   อธิการบดี                                                                     เป็นประธานที่ปรึกษา

                 ๒.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี                  เป็นที่ปรึกษา

๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์สิริสิงห                          เป็นที่ปรึกษา

๔.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์                                                เป็นประธานกรรมการ

๕.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์                               เป็นรองประธานกรรมการ

๖.  ศาสตราจารย์ พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์                               เป็นกรรมการ

๗.  ศาสตราจารย์ พญ.วิภาดา เชาวกุล                                   เป็นกรรมการ

๘.  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย                                                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย)    เป็นประธานกรรมการ

๒.  ศาสตราจารย์ พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์                    เป็นกรรมการ

๓.  รองศาสตราจารย์ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ                           เป็นกรรมการ

๔.  ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง                               เป็นกรรมการ

๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน                             เป็นกรรมการ

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์                     เป็นกรรมการ

๗.  ศาสตราจารย์สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์                                     เป็นกรรมการ

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ                        เป็นกรรมการและเลขานุการ