เกี่ยวกับศูนย์ฯ

สภาพความพร้อม

 

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส จะดำเนินการบริหารในลักษณะรวมศูนย์กลางแต่กระจายการปฏิบัติ จึงได้ใช้สถานที่ของ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันคแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 จ. ขอนแก่น ตามที่นักวิจัยของศูนย์สังกัดโดยมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญดังนี้ 

 

  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน (เครื่อง) สังกัด
- เครื่อง PCR

4

คณะแพทยศาสตร์

- เครื่อง PCR

6

คณะเทคนิคการแพทย์
- Real Time PCR

2

คณะเทคนิคการแพทย์
- Sequencer

1

คณะเทคนิคการแพทย์
- Oligosynthesizer

1

คณะแพทยศาสตร์
- Sequencer

1

คณะแพทยศาสตร์
- Fragment analyser

1

คณะเทคนิคการแพทย์
- Deep Freezer (-80oC)

3

คณะแพทยศาสตร์
- MIC

1

คณะแพทยศาสตร์
- Incubator shaker

2

คณะแพทยศาสตร์
- CO2 incubator

4

คณะแพทยศาสตร์
- Refrigerated high speed centrifuge

1

คณะแพทยศาสตร์
- Refrigerated low speed centrifuge

2

คณะแพทยศาสตร์
- Refrigerated microcentrifuge 1

1

คณะแพทยศาสตร์
- Hybridization Oven 1

1

คณะแพทยศาสตร์
- Laminar flow (bioharzard) 4

4

คณะแพทยศาสตร์
- Spectrophotometer 1

1

คณะแพทยศาสตร์
- ELISA reader

1

คณะแพทยศาสตร์
- Deep Freezer (-80oC)

2

คณะเทคนิคการแพทย์
- Freezer (-40oC)

1

คณะเทคนิคการแพทย์