ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการคณะแพทย์ประจำปี 2558

08 October 2015