ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

10 March 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต