News

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

05 September 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนจาก โครงการ Lab Network จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ ให้กับห้องปฏิบัติการของ รพ ในภาคเหนือ จำนวน 18 รพ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ ถูกต้องแม่นยำ และทราบอุบัติการณ์ของโรคที่ถูกต้องในประเทศไทย นำไปการสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการในภาคเหนือ และ ลดอัตราการเสียชีวิต เนื่องจากโรคเมลิออยด์ มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40% ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของโรคติดเชื้อรองจาก HIV และ TB โดยอัตราการเสียชีวิตของโรคเมลิออยด์ มากกว่าโรคที่ ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกัน คือ โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก ดังนั้นโรคนี้จึง จัดว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง และป้องกันสำคัญยิ่งของประเทศไทย