News

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต