ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

19 April 2016

                 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ Mahidol Oxford Research Unit (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส ทางห้องปฏิบัติการ”(The 4th National Melioidosis Conferenceand workshop onLaboratory diagnosis of melioidosis)ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม ห้องบรรยาย ๒ และห้องปฏิบัติการ ๗ ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ) โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัยของนักวิจัยในประเทศ ตลอดจนให้ความรู้ที่ทันสมัยในเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส กิจกรรมที่สำคัญในงานได้แก่

 ๑. ภาพรวมของงานวิจัยโรคเมลิออยโดสิสในต่างประเทศ และในประเทศไทย

 ๒. นำเสนอความก้าวหน้าด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส

 ๓.การแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและยังผลให้สามารถเฝ้าระวังโรค

 ๔. การปฏิบัติการและ แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติการ การเพาะเชื้อ การแยกเชื้อ การวิเคราะห์เชื้อ  การตรวจทาง serology และ latex agglutination

         ในการนี้ทางศูนย์ฯเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน/บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้ที่   คุณรัตรติพร สำราญบำรุง   ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส     โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๓๓๖-๓๔๕๐  หรือ   E-mail :  melioid@kku.ac.th/melioid@gmail.com   ภายในวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download รายละเอียดโครงการ

Download หนังสืออนุมัติโครงการ

Download ใบสมัคร

Download บทคัดย่อ(กรณีร่วมนำเสนอผลงาน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ

แผนที่จัดประชุม

แผนที่รถมินิบัสในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการจัดการประชุมฯ