ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพศ.2557

11 February 2015

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2557 ให้ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด สติปัญญาและสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวรายงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ต่อผู้ที่ไดรับรางวัลอีกด้วย การจังานครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นับเป็นบรรยากาศที่ทรงเกียรติ และควรค่าแก่การจดจำอย่างยิ่ง

                 ซึ่งทางศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส มีผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงาน ดังนี้

1. รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน     ได้รับรางวัล           นักวิจัยระดับทอง

2. รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน        ได้รับรางวัล           ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ

3. อ.ดร สกาวรัตน์ กันทะวงศ์

4. อ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม