News

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิส ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

31 October 2017

 โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบชื่อ Burkholderia pseudomalleiเชื้อนี้ สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ในบริเวณที่มีการระบาดและพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และยังพบระบาดที่ต่างๆทั่วโลก การติดเชื้อสามารถติดได้ทางบาดแผล การหายใจ และการกิน ปัจจุบันเชื้อนี้ได้รับการจัดกลุ่มโดย CDC ให้เป็นเชื้อที่มีศักยภาพที่จะนำมาทำเป็นอาวุธชีวภาพได้ ในประเทศไทยพบว่าโรคเมลิออยด์มีผู้ป่วยใหม่ที่ติดเชื้อประมาณปีละ 4-5 พันคน และเป็นโรคติดเชื้อที่มีอัตราการเสียชีวิตมากเป็นอันดับสาม เมลิออยด์เป็นโรคที่พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังพบระบาดในภาคอื่นๆของประเทศได้ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ40 เนื่องจากอาการของผู้ป่วยมีลักษณะคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ทำให้การวินิจฉัยโรคทำได้ยาก และหากการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการในแต่ละโรงพยาบาล ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือมีขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากโรคหรืออาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ การวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ที่ถูกต้องและรวดเร็วจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยลงได้

               คณะเทคนิคการแพทย์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนภาคใต้ที่ร่วมโครงการวิจัย “การพัฒนาและประเมินแถบตรวจ Lateral Flow Immunoassay ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ในสถานพยาบาล” ร่วมกับหน่วยงาน และตัวแทนองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 8 แห่ง นำโดยศูนย์วิจัยโรคเมลิออยด์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่ง คือการให้ความรู้ ฝึกอบรม แก่นักเทคนิคการแพทย์และสัตวแพทย์ในเขตภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยหาเชื้อก่อโรคเมลิออยด์จากสิ่งส่งตรวจ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.2560  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

               **  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนการยกเว้นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม**

                                                     ****  นักเทคนิคการแพทย์ที่เข้ารับการอบรมได้คะแนน CMTE****

                                                               >>>>รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 20 ท่านเท่านั้น

                                                                        >>>>หมดเขตรับสมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

                                                                                 >>>>ประกาศผลการลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

 

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://goo.gl/VA3j2d