ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ

22 December 2017

เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย

          ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ร่วมจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสทางห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน  จากจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย

         โดยเนื้อหาที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินแถบตรวจ Lateral Flow Immunoassay ในการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์  ในสถานพยาบาล โดยมีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่ง คือการให้ความรู้ ฝึกอบรม แก่นักเทคนิคการแพทย์และสัตวแพทย์ในเขตภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยหาเชื้อก่อโรคเมลิออยด์จากสิ่งส่งตรวจ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย