News

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

05 September 2017

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยการสนับสนุนจาก โครงการ Lab Network จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ ให้กับห้องปฏิบัติการของ รพ ในภาคเหนือ จำน...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฎิบัติการ”

04 August 2017

             โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบชื่อ Burkholderia pseudomalleiเชื้อนี้ สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ในบริเวณที่มีการระบาดและพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ลาว กัมพูชา ออสเตรเลีย และยังพบระบาดที่ต่างๆทั่วโลก การติดเชื้อสามารถติดได้ทางบาดแผล การหายใจ และการกิน ปัจจุบันเชื้อนี้ได...

Read more..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพื่อฝึกประสบการณ์นักวิจัย

10 October 2016

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต   ดูภาพกิจกรรม...

Read more..
ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

01 August 2016

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA (Thailand International cooperation Agency) สำนักงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมฝึกการปฏิบัติงานวิจัย และฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเมลิออยโดสิส ชมภาพกิจกรรม...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ“การต

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การต

19 April 2016

                 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ Mahidol Oxford Research Unit (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส ทางห้องปฏิบัติการ”(The 4th N...

Read more..
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

15 December 2015

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ คือ ดร.ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์ และดร.วัชราภรณ์ คำจุมพล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา...

Read more..
previous1234next