News

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA

01 August 2016

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ต้อนรับนักศึกษาต่างประเทศ จากโครงการ TICA (Thailand International cooperation Agency) สำนักงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมฝึกการปฏิบัติงานวิจัย และฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคเมลิออยโดสิส ชมภาพกิจกรรม...

Read more..
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ“การต

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การต

19 April 2016

                 ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ Mahidol Oxford Research Unit (MORU) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติเมลิออยโดสิส ครั้งที่ ๔ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส ทางห้องปฏิบัติการ”(The 4th N...

Read more..
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ

15 December 2015

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตทั้งสองท่านของศูนย์ฯ คือ ดร.ธีรสิทธิ์ เตชาวิวัฒนบูลย์ และดร.วัชราภรณ์ คำจุมพล ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา...

Read more..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ามาฝึกการเป็นนักวิจัย

07 October 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

Read more..
บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

16 July 2015

เมื่อวันวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพร วุฒิเอกอนันต์ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด เมื่อ   เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น ๓ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาแล...

Read more..
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวัง และเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวัง และเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด

08 July 2015

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยที่คาดหวังและเรื่องจริงที่ไม่คาดคิด โดยมีวิทยากรคือ คุณวรรณพร วุฒิเอกอนันต์ หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกฟอร์ด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น ๓ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีวิทยากรคือ คุณวรรณพร วุฒิเอก...

Read more..