News

ศูนย์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

ศูนย์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

12 June 2015

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิสร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป โดยจัดงานที่ บ้านภูเลรีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ระยอง...

Read more..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่3

08 June 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน  ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น ...

Read more..
ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ศูนย์ฯ รับนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

10 March 2015

ศูนย์ฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 เพื่อเข้ามารับการฝึกประสบการณ์เป็นนักวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถ นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการเรียนการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต...

Read more..
ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2

ผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์ฯ ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2

11 February 2015

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2557 ให้ กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรต...

Read more..
ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

ผอ.ศูนย์ฯ ได้รับรางวัล ”รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2557

03 February 2015

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ที่ได้รับ  "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ประจำปี 2557 ...

Read more..
ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

ศูนย์ฯ ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ครั้งที่2

03 February 2015

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.50-19.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วย พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ แก่ประชาชน และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในพื้นที่ บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   ชมภาพกิจกรรม...

Read more..
Melioidosis Research Center

Melioidosis Research Center

07 September 2013

Melioidosis Research Center

Read more..