อาการ

อาการและอาการแสดงของโรคคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ มากมายเกิดได้กับอวัยวะ ทุกระบบในร่ายกายทำให้ โรคนี้ได้รับฉายาว่าเป็น "ยอดนักเลียนแบบ" มีความหลากหลาย ทางคลีนิกมาก ตั้งแต่การติดเชื้อโดยไม่มีอาการ การติดเชื้อเฉพาะที่ในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ที่อาจเป็นเรื้อรังจนถึงรุนแรง การติดเชื้อเฉียบพลันในกระแสเลือด คล้ายกับการติดเชื้อจากแบคทีเรียกรัมลบอื่นๆ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตในเวลาเพียง 1-3 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 88 จะมีอาการไข้ ซึ่งพบร่วมกับอาการสั่นถึงร้อยละ 35.3นอกจาก นั้นจะมีอาการเหมือนอาการติดเชื้อทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย ไอแห้งๆ หรือไอมีเสมหะ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะพบมีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัวได้ การติดเชื้อในกระแสเลือด พบได้ร้อยละ 65 ของผู้ป่วยทั้งหมด และอาจพบร่วม กับการติดเชื้อจองอวัยวะอื่นๆ ในกรณีของ disseminated septicaemia ซึ่งพบการติดเชื้อ ร่วมมากกว่า 1 แห่งพบได้ร้อยละ 46 สำหรับ non-disseminated septicaemia ซึ่งพบ การติดเชื้อร่วม 1 แห่งพบได้ร้อยละ 10


ส่วน primary infectionที่ไม่พบแหล่งติดเชื้อ จากอวัยวะอื่นพบได้ร้อยละ 9 ผู้ป่วยอาจมีอาการช็อคร่วมด้วย และเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว อัตราการตายจากภาวะนี้สูงถึงร้อยละ 60-80 และสูงกว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อ อื่นอย่างมีนัยสำคัญ ปอดอักเสบ เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดประมาณร้อยละ 50 อาจเป็น primary focus หรือพบร่วมกับการติดเชื้อในกระแสเลือดก็ได้ ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 70 การติดเชื้อในปอดเป็น community acquired pneumonia ที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคเมลิออยโดสิส พบว่าทำให้เกิดภาวะต่อมน้ำลาย parotid อักเสบเป็นฝีได้บ่อยมากจนอาจกล่าวได้ว่า B. pseudomallei เป็นสาเหตุของการอักเสบของ ต่อมน้ำลาย parotid ที่พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 30 ของผู้ป่วยเด็กเมลิออยโดสิส สามารถใช้ อาการทางคลีนิคนี้เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเมลิออยโดสิสทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทษไทย ต่อมน้ำลาย parotid อักเสบเป็นฝี มักเป็นข้างเดียว บวมและเจ็บร่วมกับมีไข้ มักเกิดในช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก และพบว่าเพศชาย เป็นโรคนี้มากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบ ในกลุ่มอาชีพที่ต้องสัมผัสกับดิน หรือน้ำ เช่น ชาวนา และชาวสวน เป็นต้น