โครงการ

 

 

 

 

       กลุ่ม วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ได้ดำเนินโครงการวิจัยทั้งที่ได้ขอทุนในกลุ่มวิจัยเอง หรือร่วมกับเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,290,000 บาท โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนมีดังนี้

   
 
ชื่อโครงการวิจัย
แหล่งทุน
ปี พ.ศ.
จำนวนเงิน (บาท)
1. การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B. pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 250,000
2. การศึกษาบทบาทของ biofilm ในเชื้อ B.pseudomallei ชนิด ara+ และ ara- ในการทำให้เกิดโรค melioidosis สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 250,000
3. การศึกษาผลของเชื้อ B. pseudomallei กลายพันธุ์ที่ไม่สร้าง biofilm ต่อการเกิดโรค เมลิออยโดสิส สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 250,000
4. การศึกษาความสามารถในการแยกชนิดของเชื้อ B. pseudomallei ที่มี biofilm และ การใช้ arabinose แตกต่างกันโดยอาศัย Bacteriaphage typing สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 250,000
5. การติดเชื้อ B. pseudomallei Ara-/Ara+ โดยการทดลองในกระต่าย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 250,000
6. การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ B. pseudomallei ในสิ่งแวดล้อมในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ ribotyping (โครงการต่อเนื่องของโครงการที่ 1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 220,000
7. การศึกษาผลของเชื้อ B. pseudomallei ที่มี biofilm แตกต่างกันในการกระตุ้นให้เกิด IL-6 และ IFN-? สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 220,000
8. การศึกษาความสัมพันธ์ของ biofilm ที่ผลิตโดยเชื้อ B. pseudomallei กับการเกิดพยาธิสภาพของเซลล์มาโครฟาจที่ติดเชื้อ B. pseudomallei ด้วยเครื่อง Flow cytometer สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 220,000
9. ศึกษาหา สารใน อาหารเลี้ยงเชื้อ B. pseudomallei ที่กระตุ้นการสร้าง IL-6 ใน THP-1 cell line สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 220,000
10. การศึกษาหา gene ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง biofilm ในเชื้อ B. pseudomallei ชนิด ara - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 220,000
11. ความสัมพันธ์ระหว่าง การสร้างไบโอฟิล์ม และความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Burkholderia pseudomallei สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 220,000
12. การผลิตเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโดมัลลีอายที่มีการกลายของจีน ดีเอ็นเอ อะดีนีน เมธิเลส (DNA adenine methylase) และการทดสอบศักยภาพ ในการนำมาใช้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นในหนูทดลอง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 220,000
13. การใช้ immunomodulator CpG oligodeoxynucleotide (ODN) เพื่อควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ B. pseudomallei สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 2545 500,000
14. ความสัมพันธ์ระหว่าง การสร้างไบโอฟิล์ม และความรุนแรงในการก่อโรคของ Burkholderia pseudomallei (โครงการนี้เชื่อมโยงกับโครงการที่ 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 2544 250,000
รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ   3,290,000