บุคลากร

 


หัวหน้าโครงการ : ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ

คณะ กรรมการบริหารศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

นักศึกษาในศูนย์ฯ

ศิษย์เก่าของศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

คณะนักวิจัย

                          ชื่อ-สกุล                       สาขาที่เชี่ยวชาญ
คณะแพทยศาสตร์  
1. ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน จุลชีววิทยา, วิทยาภูมิคุ้มกัน, Melioidosis
2. ศ.พญ.ผกากรอง ลุมภิกานนท์ กุมารเวชศาสตร์, โรคติดเชื้อในเด็ก, melioidosis
3. ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ อายุรศาสตร์, โรคติดเชื้อ melioidosis
4. รศ.นพ.วัลลภ แก้วเกษ จุลชีววิทยา, ความไวของเชื้อต่อยา
6. ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ จุลชีววิทยา, แบคทีเรียวิทยา, Drug resistence
7. รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน จุลชีววิทยา, biotechnology, molecular Biology
8. ผศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ อายุรศาสตร์, โรคติดเชื้อ
9. ผศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ จุลชีววิทยา, molecular biology, microbial geneties
10. ผศ.ฐิติมา นุตราวงศ์ จุลชีววิทยา
11. ดร.วิเศษ นามวาท จุลชีววิทยา
12.ผศ.ดร.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ จุลชีววิทยา
13.อ.ดร.อุมาพร ยอดประทุม จุลชีววิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์  
   
1. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ molecular immunology
2. รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ จุลชีววิทยา
3. ดร.ธนกร ปรุงวิทยา immunology
คณะทันตแพทยศาสตร์  
1. ศ.ดร.ทพญ สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ พยาธิวิทยา, biofilms
2. รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ molecular biology
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
1. อ.นริศร นางาม สัตวแพทยสาธารณสุข
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 และสำนักงานสาธารณสุข  จ. ขอนแก่น
1. นางกนกวรรณ แก้วปา ระบาดวิทยา
2. นายเชิดชัย แก้วปา จุลชีววิทยา
3. นายสุพจน์ สิงห์โตหิน จุลชีววิทยา