ทุนการศึกษา

 

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ให้ทุนสนับสนุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร โดยมีหลักสูตรที่เชื่อมโยงงานวิจัยกับศูนย์ทั้งหมด 7 หลักสูตรดังนี้
    1. สหสาขา
            1.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
            1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
    2. คณะแพทยศาสตร์
            2.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
            2.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
            2.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
            2.4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมีทางการแพทย์)
    3. คณะเทคนิคการแพทย์
            3.1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
 
   
รายละเอียดและคุณสมบัติ :

1.   สอบผ่านเกณฑ์เข้าเรียนสาขาดังกล่าวข้างต้นในระดับบัณฑิตศึกษา

2.   ต้องสอบผ่านเทอมแรกในระดับบัณฑิตศึกษาโดยมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.5 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

2.1   ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยผ่านการเห็นชอบจากผู้อำนวยการศูนย์เมลิออยโดสิส

2.2   ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิสโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

2.3   รายงานผลการเรียน การวิจัยต่อศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ทุกภาคการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา

2.4   มีการส่งรายงานความคืบหน้างานวิจัยทุกเดือน

2.5   มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัยที่มีการประเมิน

3.   ทุนผู้ช่วยวิจัยนี้จะให้แก่นักศึกษาเป็นรายปี ๆ ละ 110,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 12 เดือนเท่า ๆ กัน

4.   ในกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะทำการระงับทุนทันที

        ดังนั้นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์วิจัยฯ จำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 110,000 บาทต่อทุนต่อปี โดยจะเป็นค่าครองชีพเดือนละไม่น้อยกว่า 9,167 บาท และนักศึกษาที่มีการเรียนดีจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยศูนย์ฯ สามารถให้การสนับสนุนได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5 ทุน นอกจากนี้นักวิจัยในศูนย์ฯ ยังได้รับทุนปริญญาเอกกาญจานาภิเษก ซึ่งทำให้สามารถให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกแก่นักศึกษาปริญญาเอกที่มีความสามารถ นอกจากหลักสูตรข้างต้น 
     
    ผู้สนใจกรุณาติดต่อด่วนที่
    ผศ.ดร.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ
    เลขานุการศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    โทร. 043-363808
    e-mail address : melioid@gmail.com