การรักษา

การรักษาโรคเมลิออยโดสิสด้วยยาปฏิชีวนะให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งๆ ที่เชื้อไวต่อยาในหลอดทดลอง การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาในหลอดทดลองไม่ว่า จะเป็นการทดสอบด้วยวิธีเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับผลการรักษาเสมอไป ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่น่าจะมีผลต่อการรักษา เช่น จำนวนของเชื้อรอยโรค, การที่ยาออกฤทธิ์ เป็นเพียง bacteristatic เป็นต้น นอกจากนั้น การใช้ยารวมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าจะให้ ประโยชน์ เพราะผลในหลอดทดลองพบว่ายาหลายคู่มีฤทธิ์เป็นเพียง indifferent และบางคู่ก็เป็น antagonistic เสียด้วย การศึกษาทางคลินิคเรื่องการรักษาด้วยยาร่วมเทียบกับยาเดี่ยวอาจ ให้คำตอบได้ การที่โรคชนิดติดเชื้ในเลือด มีอัตราตายสูงมากนั้นน่าจะเกิดจากปัจจัยพยากรณ์โรค หลายอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่าภาวะหลายอย่างเป็นปัจจัยพยากรณ์โรค และปัจจัยเหล่านี้ บางอย่างป้องกันกันได้ และน่าจะทำให้การรักษาโรคได้ผลดีขึ้น คือ อัตราต่ำลงการแก้ปัญหา เรื่องโรคเมลิออยโดสิสนั้นการรักษาโรคไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรมีการพิจารณาถึงวิธีอื่นๆ ในการแก้ปัญหาด้วย เช่นการศึกษาถึงลักษณะของเชื้อตลอดจนสาร biologic ที่เชื้อปล่อยออกมา, พยาธิกำเนิดของโรค การป้องกันโรค การลดอุบัติการ และความชุกของโรคด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น